Prednosti franšizinga

Franšizing omogućava širenje bez dugova ili utroška slobodnog kapitala 
jer je novac koji se ulaže, zapravo, novac primaoca franšize

Najčešća prepreka širenju sa kojom se suočavaju današnji mali biznisi je nedostatak slobodnog novca 
koji bi to omogućio.

Primalac franšize obezbeđuje sav kapital potreban za otvaranje i upravljanje jedinicom.

Upotrebom tuđeg novca davalac franšize može uveliko rasti bez dugova i rizika.

.

Primalac franšize je vlasnik malog biznisa i lično je motivisan da pažljivo 
i predano upravlja svom poslovnom jedinicom

Još jedan kamen spoticanja sa kojim se suočavaju mnogi preduzetnici koji žele da prošire poslovanje 
je pronalaženje i zadržavanje dobrih rukovodilaca poslovnih jedinica.

Vrlo često se provede mnogo vremena u potrazi za novim menadžerima i njihovom obukom, 
a zaposleni menadžeri su samo zaposleni koji mogu ili ne moraju imatiistinsku posvećenost svom poslu.

Međutim, franšizing omogućava vlasniku biznisa da prevaziđe te probleme 
jer je menadžer poslovne jedinice ujedno vlasnik malog biznisa.

Vaš franšizant će biti vlasnik, a često sa celom životnom ušteđevinom uloženom u posao.

Njegova nadoknada će uglavnom biti u obliku profita, što stepen motivisanosti podiže na najviši nivo.

.

 Možete zauzeti tržište pre nego što konkurencija uopšte shvati šta se dešava

Za otvaranje svake od poslovnih jedinica potrebno je vreme, a ovo je efikasan način 
da se zauzme tržište pre nego što konkurencija uopšte shvati šta se dešava.

Istovremeno možete otvarati i nekoliko poslovnih jedinica, a da to ni čim ne remeti Vaše
svakodnevno poslovanje.

Davalac franšize će koristiti finansijske i ljudske resurse primaoca franšize, 
što otvara mogućnost brzog širenja, uz zadržavanje visokog nivoa kvaliteta usluge.

.

 Ne morate povećavati broj zaposlenih, bez obzira na to što Vaš posao raste

Franšizing omogućava rast sistema, bez povećanja broja zaposlenih i troškova koje to nosi 
kod samog davaoca franšize.

 Jednostavno rečeno, zaposleni u franšiznim jedinicama nisu Vaši zaposleni, pa samim tim je odgovornost 
davaoca franšize prema njima manja.

Veliki broj odgovornsti prenosi sena primaoce franšize, dok se davalac franšize  može fokusirati 
na rast kvaliteta i inovacije, umesto kvantitativni rast same organizacije.

.

Svakodnevno upravljanje je lako, bez obzira na veličinu samog sistema

Bez obzira na broj franšiznih jedinica, davalac franšize nije odgovoran za pojedinačno upravljanje 
svakom od njih na dnevnom nivou.

Na mikro nivou, bolovanja, odmori zaposlenih, zamene zaposlenih, selekcije, plate, praćenje konkurencije  
je nešto što radi primalac franšize, pa se vlasnik brenda može fokusirati na poboljšanje i razvoj šire slike poslovanja.

.

 Profitabilnost se povećava

Veličina celokupnog sistema pod okriljem jedinstvenog brenda raste, ali troškovi i rizici 
davaoca franšize ne rastu zbog toga.

Primaoci franšize su lično motivisani da ostvare što veći profit, a deo tog profita se preliva na davaoca franšize.

.

Raste vrednosti brenda i vrednosti firme davaoca franšize

Kombinacija brzog rasta, rasta profitabilnosti, bez povećanja troškova i rizika, dovode do povećanja
 vrednosti same firme davaoca franšize.

Stabilan franšizni sistem uliva poverenje, što kod klijenata, što kod poslovnih partnera,
povećavajući na taj način i vrednost samog brenda.

.

Lako osvajanje novih tržišta

Visok stepen motivacije i poznavanje lokalnih prilika, navika i mentalieta kupaca, omogućava da 
primalac franšize lakše prilagodi poslovanje i ostvari profit u svojoj sredini, nego kada bi 
tu poslovnu jedinicu otvorio sam davalac franšize.

.

Minimalan  poslovni rizik

 Pravna i ekonomska odgovornost je na primaocima franšize, pa je i finansijski rizik za davaoca franšize manji.

 Dobar i sveobuhvatan franšizni ugovor, detaljno definiše odnose izmedju primaoca i davaoca franšize 
i minimalizuje rizike i moguće probleme  saradnji ovedve strane.